Integrovaná politika systémů managementu kvality a životního prostředí společnosti CLUB MARK BARVY, s.r.o.

Naše společnost CLUB MARK BARVY,  s.r.o. se zabývá nákupem, prodejem a distribucí průmyslových nátěrových systémů a souvisejícího příslušenství a poskytováním odborného poradenství, technického servisu a vzdělávání. Nabízíme kompletní sortiment špičkového zboží tuzemských i zahraničních dodavatelů, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Klademe vysoký důraz na kvalitu, dlouhodobou stálost cen a šíři sortimentu.

Vyhlašujeme tyto základní zásady politiky systémů managementu kvality a životního prostředí:

Jako nástroj k neustálému monitorování a naplňování požadavků a potřeb našich zákazníků, jež se neustále vyvíjí a mění, používá naše společnost zavedené systémy managementu kvality a environmentu, prostřednictvím nichž se snažíme neustále zlepšovat naší práci. Pro neustálé zlepšování našeho integrovaného systému managementu kvality a environmentu průběžně prohlubujeme povědomí pracovníků, že každý má svůj podíl odpovědnosti a z toho i plynoucí pocit důležitosti a sounáležitosti s naší společností.

Naše společnost CLUB MARK BARVY, s.r.o. stanovilo prostřednictvím vedení společnosti tuto integrovanou politiku kvality a environmentu jako svůj prostředek ke zlepšování své výkonnosti

Enviromentální profil společnosti

Naše společnost CLUB MARK BARVY, s.r.o. se zabývá nákupem, prodejem a distribucí průmyslových nátěrových systémů a souvisejícího příslušenství a poskytováním odborného poradenství technického servisu a vzdělávání. Všichni zaměstnanci společnosti jsou vedeni ke snaze o minimalizaci negativních dopadů realizovaných zakázek na životní prostředí. Společnost provozuje svoji činnost v pronajatých prostorách na adrese Hvožďanská 2053/3, Praha 4 - Chodov. Nakládá především s chemickými látkami a směsemi a s nebezpečnými odpady v případě míchání barev.Provozujeme osobní automobily (mobilní zdroje znečištění). Při činnosti společnosti nedošlo dosud k žádné havárii ani nebyla zaznamenána stížnost zainteresovaných stran v oblasti ochrany ŽP.

Ovzduší

Společnost provozuje mobilní zdroje znečišťování ovzduší (osobní automobily). Vozidla jsou provozována v souladu s podmínkami zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se především o pravidelné technické prohlídky a měření emisí. Ostatní zdroje (např.: kotel apod.) provozuje pronajímatel budovy provozovny společnosti.

Voda

Společnost nakládá s vodami v rozsahu: odběr vody a ohřev a rozvody vody. Společnost nevypouští do kanalizace žádné závadné látky, produkuje pouze splaškové vody, které jsou odváděny do veřejné kanalizace. Doplňování a výměna provozních náplní jakož i údržba jsou prováděny v určených externích servisních zařízeních, doplňování provozních náplní (především pohonných hmot) a mytí vozidla taktéž na externích čerpacích stanicích. V případě míchání barev máme v prostorách pro míchání průmyslovou podlahu, která slouží jako záchytná vana proti prosaku do vody – zbytky barev na ní zasychají.

Přírodní zdroje

Společnost používá recyklovatelné materiály, nespotřebovává přímé přírodní zdroje, zbytkové materiály jsou přednostně využívány při režijních pracích. Ze spotřeby energií sleduje společnost spotřebu elektrické energie a spotřebu tepla. Konkrétní ukazatele spotřeby těchto položek jsou uvedeny v tabulce monitorování environmentálních ukazatelů.

Odpady

Při míchání barev vznikají nebezpečné odpady. S nebezpečnými odpady společnost nakládá na základě Rozhodnutí místně příslušného odboru životního prostředí. Společnost provozuje shromaždiště odpadů, kde jsou nebezpečné odpady a ostatní odpady řádně a bezpečně shromažďovány a zajištěny do dalšího odvozu. Odpady jsou tříděny a likvidovány firmou oprávněnou k jejich likvidaci na základě smluvního vztahu.

Chemické látky a směsi

Společnost nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsemi (CHLS) dle zákona o CHLS. S CHLS se nakládá dle pokynů v bezpečnostních listech, jsou umístěny v originálních nebo určených obalech a řádně označené. Skladování probíhá v odvětrávaných prostorách dle pokynů pro skladování od výrobců.

Obaly

Společnost nakupuje balené výrobky a obaly likviduje v rámci Zákona o odpadech. Máme uzavřenu smlouvu s EKO-KOM, a.s.

Komunikace

Společnost komunikuje se státní správou v zákonem stanovených úkonech. Ze strany veřejnosti nebyl požadavek na komunikaci.